82 Produkty Lapp Kabel w ethereum dificultad

82 Produkty Lapp Kabel w systemach robotyzacji i automatyzacji projektowanych przez firmę TES Marcin Kokot Gda ńska fir ma in ży nier ska Tes ofe ru je usłu gi po le ga jice na pro jek to ta niu oraz wy twayu uu, por favor, oye, oye, oye, oye, no oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oiga, oiga, o no o no. ma ty – zo wa nych sys te mów pro duk cyj nych. Ar ty kuł przed sta wia roz – wi nza nia Lapp Ka bel wy ko rzy sty wa ne przez TES w pro jek tach urządzeń hacer pa le ty za cji oraz au to ty za za jji pro chuk pro duk cji. TES roz po częło dzia łal no ść w 1987 ro ku, ja – ko fir ma ty po wo in ży nier ska, która od po – cząt ku wy zna czy ła tan bie bar dzo am bit ny cel – do estrella cza nie urządzeń za pew nia jących najnowocześniejsze technologie w przemyśle opa ko wa nio wym. Pod czas wie lo let niej dzia – łal no ści przed si ębior stwo wy spe cja li zo wa ło się w pro duk cji wy so kiej ja ko ści ma szyn roz – dmu cho wych prze zna czo nych do wy twa rza po jem ni ków PET pre forma (rys. 1). Do – świad cze nie oraz wie dza in ży nie rów umo żli – wi ły roz sze rze nie ofer ty i re ali za cję pro jek tów au to ma ty za cji pro ce s go to duk cji oraz pa ko – wa nia go wych pro duk tów. Wspól ną ce chą wszyst kich ma szyn pro du-ko wa nych przez TES jest ich nie za wod no ść. Aby efek tyw nie ob słu gi wać klien tów w ca łej Eu ro pie, Sta nach Zjed no czo nych Ame ry ki, Afry ce i Azji, klu czo We jest wy ko rzy sty wa nie podzespołów najwyższej jakości. Warunek ten mu siał być rów nież spe łnio ny przy do bo rze prze wo dów za si la jących, ste row ni czych jak i in sta la cjach do trans my sji da nych. Rys. 3. Li nia pro duk cyj na urządzeń do po – mia ru ga zów z prze wo dem Ölflex Clas – sic 1 10 oraz ekra no wa na wer sja te go prze – wo du: Ölflex Clas sic 1 10 CY Za si la nie Wybór przewodów zasilających był dla inżynierów firmy TES wyborem oczywistym. Idealnym przewodem zasilającym, zarazem flagowym pro duk tem Lapp, jest prze wód Ölflex Clas sic 100 (rys. 2). Po sia da en płaszcz z PVC, ko – lo ro wą izo la cję żył na ba zie PVC oraz ży ły z cien – kich dru ci ków w 5. kla sie gi ęt ko ści dugga VDE 0295 / CEI 60228. Wy so ka kla sa gi êt ko ści przewodu jest szczególnie istotna podczas instalacji w ciasnych trasach kablowych przy liniach produkcyjnych. Warto również podkreślić, że prze wód Ölflex Clas sic po sia da wy ko na – nia z ży ła mi w prze kro jach od 0,5 do 185 mm 2. Ste ro wa nie Od po wied ni kiem prze wo du Ölflex Clasic sic 100 w ob wo dach ste ro wa nia jest Ölflex Clas sic 1 10 (rys. 3). Prze wód ten, w od różnie – niu od ÖC 100, posiada żyły numerowane oraz na pi ęcie no mi nal ne 300/500 V. Ja ko prze wód zaprojektowany do sterowania posiada wykona nia li czące od 2 do aż 100 żył, una marca sy mal – ny prze krój ży ły wy no si 35 mm 2. Na rys. 3 przedstawiono zastosowanie przewodu Ölflex Rys. 1. Hala produkcyjna na terenie firmy TES Rys. 2. Przewód zasilający Ölflex Classic 100 82 Rys. 4. Prze wód Ölflex Se rvo 719 CY październik 2016

83 Rys. 5. Prze wód Mul ti Stan dard 2.2 Classic 1 10 w zaprojektowanej przez firmę TES li nii pro duk cyj nej urządzeń do po mia ru ga – zów. Prze wod ten wy stępu je ta kże w wer sji ekra no wa nej. Za si la nie sil ni ków Do za si nia sil ni ków asyn chro nicz nych za – sto so wa prze wód Ölflex Se rvo 719 CY 4G1,5 + 2x (2×0,75) – rys. 4. Prze wod ten jest de dy ko wa ny do po ączeń mi ędzy ser wo ste – row ni kiem (fa low ni kiem) a sil ni kiem. Pa je je za si la nia ser wo na pędów wie lu wio dących producentów. Jego zdecydowaną zaletą, dzięki za sto so wa niu izo la cji żył wy ko na nej z po li – pro py le nu, jest ni ska po jem no ść ro bo cza żył. Przewód ten posiada dodatkowe dwie pary żył w prze kro ju 0,75 mm 2, umo żli wia jące podłącze nie licz ni ka ob roów oraz ha mul ca bez ko – niecz no ści in sta lo n nia rów no le gle dru gie ir prze wo du. Ta kie roz wi nza nie oszczędza miej – sce i skraca czas montażu. Na podkreślenie zasłu gu je rów nież fakt, że prze wód ten po sia da cer ty fi ta ka ty, które do pusz cza ją go do sto so wa – nia na ryn ku ame ry ka ńskim (UL AWM Sty le 2570) oraz ka na dyj skim (cUL AWM Sty le I / II A / B FT1 UL Fi le No. E63634). Lin ki Mul ti Stan dard 2.2 Do pusz cze nie na ry nek ame ry ka ński por ło ta kże jed ny z wy tycz nych przy do bo rze prze – wo dówu wi dówi cie dla klien ta z USA. Prze wo – Rys. 6. Dław ni ce ka blo we Skin top Rys. 7. Pe szel Si lvyn RILL PA6 dy te po sia da ją sze ro ki wa chlarz apro bat i do – pusz czeń (cer ty fi ka tów), ta kich jak: H07V2 -K wg EN 50525-2-31; UL AWM Sty – le 10269 (UL standard UL 758, nuevo pli ku UI Lapp GmbH UL AWM: E63634), (UL) MTW (UL stan dard UL 1063, no pli ku UI Lapp GmbH (UL) MTW: E198296) ; CSA TEW (CSA estándar CSA C22.2 nr 127, kla sa CSA 5835-01). Du żą za – le t li nek Lapp Ka bel jest rów nież spo sób ich pa ko wa nia (rys. 5). Kar to nik po zwa la na ła twe roz wi ja nie prze wo du od środ ka, a ta kże umo – żli wia pro ste prze cho wy wa nie do cza su po – ahora ne go za po trze bo wa nia na pro duk cji. Osprzęt ka blo wy Poza wspomnianymi wyżej przewodami, firma TES w swo ich pro jek tach wy ko rzy stu je rów nież in ne pro duk ty fir mi Lapp Ka bel belz przed ne ne zdjęciach 6-8. Po za zna – ny mi wszyst kim au to ma ty kom mar ka mi prze – wo dów ta ki mi jak Ölflex, Uni tro nic, Ether li ne, Lapp Ka bel w swo jej of ji cia po sia da m.in. dław ni ce ka blo we Skin top – rys. 6. Pro wa dząc in sta la cje elek – tryczne w warunkach przemysło wych war to rów nież pa – miętać o it ic be be pie cze niu przed ci ężki mi wa correr ka mi autumn cze nia. Nie za stąpio ne będą w tym przy pad ku pesz le fir mi My Lapp Ka bel, czy li mar ka Si lvyn (rys. 7). Na ilu stra cji przed sta – wio no naj po pu lar niej szy z tej gru p pro pro ducido Sli vyn RILL PA6. Pe szel ten mo moee być za ko cczo ny ele men tem, który uła twia mon taż in sta la – cji. Rys. 8. Złącze prze my sło we Epic Ul tra H_B 24 TS QB Ko lej ną mar ką Lapp Ka bel wy ko rzy sty wa ną w bu do wie ma szyn jest Epic, czy li złącza prze – mysłowe (rys. 8). Zastosowanie tego rozwiązania z pewnością zostanie docenione przez pracow ni ków utrzy ma nia ru chu, ze względu na mo żli wo ść szyz kp.p.p.p.p.p.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z.png. Obu do wa Epic Ul tra H_B 24 TS QB pozwala na przeniesienie potencja łu z ekra nu ka bla bez po śred nio na gniaz – do be ko ko niecz no ści wy ko rzy sty wa nia do te – go jednego z pinów. Epic Ultra zapewnia również pe łne ekra no wa nie złącza. Pod su mo wa nie Fir ma TES w swo jej dzia łal no ści sta wia na wy entonces ką ja ko ść i nie za wod no ść. J prio ry – te tem jest por cie li de rem na ryn ku ro bo ty za cji i au to ma ty za cji pro ce sów pro duk cyj nych. W zwi ąz ku z tym przed si ębior stwo współpra – cu je ze spraw dzo ny mi parte ne ra mi i wio dący – mi na ryn ku fir ma mi, ta ki mi jak Lapp Ka bel bel. Opi sa ne wy ​​żej roz wi ąza nia są gwa corrió tem tze ki wa nej przez fir mê TES nie za wod no ści i pro fe sjo na li zmu na świa to wych ryn kach. Au tor skła da po dzi ęko wa nia pp. Ma te uszo wi Kont ko wi i Fi li po wi Mi łkow skie mu za kon sul ta có i po moc w przy ir a wa niu pu bli ka cji Mar cin Ko kot Au tor jest pra vaca ni kiem fir my my Lapp Ka bel 83

banner