2Track – HIP HOP OPEN MIC litecoin hashrate gpu

Hip Hop Open Mic na 2tracku! Zarapuj własny tekst do podkładu instrumentalnego z serii „KODEX”, legendarnego wrocławskiego duetu Registro de la Casa Blanca (Magiera i LA) i wygraj mikrofon P al. DE MAREA. Seria „KODEX” a 5 kultowych albumów wydanych w latach 2002 – 2014, z udziałem czołówki polskich artystów hip hopowych, m.in. Pezeta, WWO, DonGuraleskiego i wielu innych. W Hip Hop Open Mic udostępniamy Wam 6 wybranych beatów z serii „KODEX” i czekamy na Wasze propozycje!

Pobierz wybraną ścieżkę instrumentalną, nagraj wokal używając swojego ulubionego programu DAW. Następnie zgraj swoją pracę BEZ ŚCIEŻKI INSTRUMENTALNEJ w formacie mp3 o wielkości máx. 20 MB i dodaj ją na stronie konkursowej do zamieszczonej tam ścieżki instrumentalnej używając przyciskuqlp, .żżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżż instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental instrumental PAMIĘTAJ: TWÓJ TRACK Z WOKALEM MUSI ZACZYNAĆ SIĘ OD TEGO SAMEGO MIEJSCA, CO ŚCIĄGNIĘTA PRZEZ CIEBIE ŚCIEŻKA INSTRUMENTALNA, w przeciwnym razie wokal i muzyka nie bęzáq ą

• Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. osobowe Dane w zakresie: imię, Apellido de, pseudónimo (O ile broma używany), adres e-mail, kontaktowy telefon, adres zamieszkania BEDA przetwarzane przez Organizatora tylko w i wyłącznie ramach i na na potrzeby przeprowadzenia konkursu zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ic przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.

• W Konkursie NIE Moga Brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, un także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. Zastrzeżenie to nie dotyczy artystów współpracujących z Organizatorem.

2. Konkurs polega na stworzeniu przez Uczestnika artystycicnego wykonania partii wokalnej do wybranego przez podkładu graso natación a la luz de la empresa a su vez. z zastrzeżeniem, że partia instrumentalna pozostanie nie zmieniona. Uczestnik wykona partię wokalną do tekstu premierowego (wcześniej nie rozpowszechnianego), do którego posiadać będzie wszelkie prawa pozwalające na udział w Konkursie).

4. Uczestnik prześle na adres Poczty Elektronicznej contact@2track.pro zgłoszenie zawierające imię i Apellido de, pseudónimo (jeśli broma używany), adres zamieszkania, adres Elektronicznej Poczty, numer telefonu kontaktowego Uczestnika, fecha wraz urodzenia ze Skanem dokumentu urzędowego potwierdzającego tę fecha, zgodę opiekunów – w przypadku osób niepełnoletnich. Dodatkowo, na wezwanie Organizatora, Uczestnik prześle również Artystyczne wykonanie w formacie wave.

10.Uczestnik zobowiązuje się, że Praca konkursowa będzie wynikiem jego osobistej twórczości i nie będzie zawierać elementów naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich. Organizador zastrzega sobie prawo do niebrania pod uwagę prac konkursowych sporządzonych niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

I miejsce: mikrofon Sontronics SATURN o wartości 3 000 zł, 8-godzinna sesja nagraniowa w Custom 34 Studio w Gdańsku o wartości 1 845 zł, półroczna subskrypcja TIDAL o wartości 239,94 PLN. Warczna wartość nagrody: 5084,94 zł -1.204,85 EUR (przeliczenie po średnim kursie NBP opublikowanym w tabeli 084 / A / NBP / 2018 z dnia 2018-04-30)). Nagroda dodatkowa w wysokości 564,94 PLN odpowiadającej 11,11% wartości trzech powyższych pozycji. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie zaliczona na poczet należnego podatku z tytułu nagród, obliczonego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.)

II miejsce: zestaw gadżetów 2track (camiseta, pen drive, długopis, przypinka) o wartości 80 zł, półroczna subskrypcja TIDAL o wartości 239,94 PLN. Nagroda dodatkowa w wysokości 35,55 PLN odpowiadającej 11,11% wartości dwóch powyższych pozycji. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie zaliczona na poczet należnego podatku z tytułu nagród, obliczonego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.)

III miejsce: Półroczna subskrypcja w TIDAL o wartości 239,94 PLN. Nagroda dodatkowa w wysokości 26,66 PLN odpowiadającej 11,11% wartości powyższej pozycji. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie zaliczona na poczet należnego podatku z tytułu nagród, obliczonego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.)

• Z Chwila wzięcia udziału w Konkursie, Každý Uczestnik Udziela Organizatorowi Praw hacer korzystania i rozporządzania z Pracy konkursowej w zakresie wszelkich przysługujących Uczestnikowi Praw (w szczególności, ale wyłącznie nie w Praw zakresie hacer ARTYSTYCZNYCH wykonań oraz Praw producenta fonogramu), na następujących Polach eksploatacji iw następujący sposób:

– publiczne udostępnianie w Taki Sposób, aby Každý MOGL mieć DoStep hacer Pracy konkursowej w miejscu iw czasie przez siebie wybranym (udostępniania m.in. w Internecie iw ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, Informatyczne i bezprzewodowe, np. w ramach serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video a pedido, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice descargar, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiepacial de la embarcación en el que se encuentra el / la / la / la animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal .en. telefon .w stacjonarnych i / lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i / lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem.

3. Uczestnicy-Laureaci I, II i III nagrody zobowiązani są hacer przeniesienia na Organizatora wyłącznych Praw do korzystania i rozporządzania Pracami konkursowymi w zakresie wszelkich przysługujących Uczestnikowi Praw (w szczególności, ale wyłącznie nie w Praw zakresie hacer ARTYSTYCZNYCH wykonań oraz Praw producenta fonogramu) na wszystkich polach eksploatacji iw następujący sposób, w szczególności poprzez:

• Todas las opciones son: za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

• Publicznego udostępniania w Taki Sposób, aby Každý MOGL mieć DoStep do niego w miejscu iw czasie przez siebie wybranym (udostępniania m.in. w Internecie iw ramach innych Technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, Informatyczne i bezprzewodowe, np. W ramach serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video a pedido, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice descargar, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiepacial de la embarcación en el que se encuentra el / la / la / la animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal / animal .p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.png.png.png.z.

8. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi opartych na jakichkolwiek prawach hacer przesłanej przez Uczestnika Pracy konkursowej, JAK również z tytułu naruszenia Dobr osobistych osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Organizatora przed takimi roszczeniami, w szczególności Uczestnik zobowiązany jest wstąpić w miejsce Organizatora do postępowań toczących się z toni reaparto de la mano de la caza de la mano de la caza de la fuerza y ​​de la mano de los animales y de los animales en la zona. Ponadto, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z poniesionymi przez Organizatora kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o których mowa w zdanik zzi zi zi zi zi zi zi zi taqi

9. Z uwagi na fakt, że utwór, hacer którego Uczestnik stworzy Prace konkursową podlega prawnej ochronie przewidzianej w szczególności w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik nie ma prawa hacer jakiejkolwiek eksploatacji Pracy konkursowej oraz dostarczonych przez Organizatora ścieżek hacer wykonania jej, ktorých właścicielem jest Wytwórnia bez zgody uprawnionych podmiotów, w tym Organizatora oraz Wytwórni, chyba, że ​​Organizator ma jakąś inną propozycję.

banner